Økonomi - respekt for borgernes penge

At yde en god og effektiv service for borgerne er kommunens fornemste opgave, men med et stadig stigende udgiftspres - ikke mindst takket være tiltagende forpligtelser fra Folketingets side - skal der være stadig større fokus på kommunens økonomi i de kommende år. Her vil brugen af yderligere rationaliseringer være nødvendig, men jeg forudser, at en større fokusering på kommunens kerneområder vil være nødvendig, og her har jeg viljen til at måtte skære områder fra, som ligger udenfor kommunens kerneområder. Velfærdsstatens vokseværk gennem de seneste 30 år er ikke mindst sket pga. manglende evne til at fokusere på de områder, det offentlige skal løse, og de områder borgerne selv må tage sig af. En lav skat + grundskyld er yderst vigtig - det offentliges tvangsopkrævninger er store nok i forvejen.

 

Kollektiv trafik

Busdriften i Gentofte Kommune har i mange år været en udskældt størrelse – og ikke uden grund. Den kollektive trafik i Gentofte består af to elementer: en række S-togslinier nord/syd med mange stationer og høj frekvens, og tværgående buslinier, der ofte kører ad snørklede ruter på veje, der ikke altid er velegnede til store busser. Efter kommunalvalget er der brug for en gennemgående analyse af behovet for busbetjening i Gentofte. Formålet må være at tilpasse busbetjeningen så mere direkte og hurtigere linier på tværs af kommunen kan kombineres med en eller flere buslinier, der henvender sig typisk til ældre mennesker, der sætter pris på kort gåafstand og som betjener indkøbsmuligheder, rådhuset, sygehuset, Kildeskovshallen osv. Førstnævnte ville være med de busser, vi kender i dag, men nu kun ad veje, der rent faktisk er velegnede til den slags trafik, medens sidstnævnte kunne ske med langt mindre busser (servicebusser, som kendes fra andre kommuner). Herved fjernes - eller i hvert fald mindskes - generne væsentligt for beboerne langs busruterne, trafiksikkerheden højnes, miljøet skånes og flere vil finde den kollektive trafikbetjening i Gentofte mere brugbar.
 

Gentofte som grøn kommune - og mindre støj

Vi skal bevare Gentoftes grønne karakter og udvikle de kvaliteter, som kommunens parker, grønne områder og veje har. Nymosen skal fastholdes som et rekreativt område til gavn for dyr og mennesker. Gentofte Sø bidrager i dag til borgernes trivsel og sundhed, men støjen fra Lyngbyvejen forurener i stigende grad området. I samarbejde med staten skal Gentofte Sø støjsikres effektivt - og nærliggende boligområder støjsikres yderligere.

 Som tidligere næstformand for Københavns amts Udvalg for Teknik og Miljø samt formand for amtets Grønne råd, vil jeg være med til at styrke Gentofte som en grøn og miljøbevidst kommune indenfor områder som naturovervågning (eksempelvis Gentofte Sø), tilsyn med forurenende virksomheder og jordforurening.

 

Vangede

I denne valgperiode har Vangede nydt godt af flere kommunale initiativer heriblandt udbygningen af Bakkegårdsskolen; som den sidste bydel har vi endelig fået en kunstgræsplæne ved GVI. Men også efter kommunalvalget er der brug for en indsats for Vangede. Det er vigtigt at forskønnelsen af Vangede Bygade og etablering af Dan Turèlls Plads igangsættes og gennemføres med tilstrækkelige midler. I de følgende år vil Gentofte Sportspark blive opført, og den vil utvivlsomt blive til gavn for mange borgere. Det er dog vigtigt at have fokus på den påvirkning som f. eks. trafik og støj kan have på vores område. Tænk bare på IKEA-byggeriet! Det er vigtig at have en lokal kandidat i kommunalbestyrelsen.

 

Med udbygningen af Bakkegårdsskolen er vi sikrede gode fysiske rammer for vore skolebørn. Men det er vigtigt fortsat at arbejde med skolen og fastholde den som en tidssvarende skole, der styrker faglige, sociale og personlige færdigheder – også efter SKUB. Samtidig skal vi forsat forbedre forholdene på vores skoleveje så det føles trygt at sende sit barn af sted på cykel til skole.